Sunday, October 14, 2012

నందిని అధిరోహించిన రెండు తెలంగాణా పోరాట పాటలకు వందనం !నందిని అధిరోహించిన రెండు తెలంగాణా పోరాట పాటలకు వందనం !

రాతి బొమ్మల్లోన కొలువైన శివుడా

రాతి బొమ్మల్లోన కొలువైన శివుడా
రక్త బంధం విలువ నీకు తెలియదురా
నుదుటి రాతలు రాసే ఓ దేవ దేవా
తల్లి మనసేమిటో నీవు ఎరుగవురా //రాతి//

తెలిసుంటె చెట్టంత నా కొడుకును
తెలిసుంటె చెట్టంత నా కొడుకును
తిరిగి తెచ్చియ్యగలవా నీ మహిమలో... //రాతి//

పువ్వులో పూవునై నీ పూజ చేశాను
నీరై నీ అడుగు పాదాలు కడిగాను
ఒక్క పొద్దులు ఉంటూ ముడుపు చెల్లించాను
దిక్కు నీవని చెప్పి ధీమాగ బతికాను
నా కన్నకొడుకుపై ఈశ్వరా...ఆ...
నా కన్న కొడుకుపై ఈశ్వరా
నీ కరుణ ఏమైందిరా శంకరా
నీ సతికి గణపతిని ఇచ్చావురా
నీ సతికి గణపతిని ఇచ్చావురా
ఈ తల్లి పై నీ మతి ఏమైందిరా ... //రాతి//

శివరాత్రి నీ శిలకు నైవేద్యమైనాను
దీప మారాకుండ పడిగాపు లున్నాను
నీ కళ్లలో వేకువ దీవెననుకున్నాను
కడుపులో పేగునూ కోస్తవనుకోలేదు
తొలుసూరు కొడుకనీ ఈశ్వరా... ఆ...
తొలుసూరు కోడుకనీ ఈశ్వరా
నీ పేరు పెట్టుకుంటీ శంకరా
అందుకే వేశావా ఈ శిక్షనూ
అందుకే వేశావా ఈ శిక్షనూ
అమరవీరుణ్ని చేశావా నా కొడుకును ... // రాతి//

ఆడజన్మల వున్న అర్థాన్ని వెతికాను
అమ్మా అనె పిలుపుకై అల్లాడిపోయాను
చిననోట నా కొడుకు అమ్మని పలికితే
ఆడజన్మని నేను గెలిచెననుకున్నాను
పురిటినొప్పుల బాధ ఈశ్వరా... ఆ...
పురిటినొప్పుల బాధ ఈశ్వరా...
నీ పార్వతిని అడగరా శంకరా
తల్లిగా పార్వతికి ఒక నీతినా
ఈ తల్లి గుండెల మీద చితిమంటలా... //రాతి//

-మిట్టపల్లి సురేందర్ ( పోరు తెలంగాణా)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

పొడుస్తున్న  పొద్దుమీద  నడుస్తున్న  కాలమా 
పోరు  తెలంగాణమా 

అదిగో  ఆ  కొండల నడుమ  తొంగి  చూసే ఎర్రని  భగవంతు డెవడు  ... సూర్యుడు ఆ  ఉదయించే  సూర్యునితో  పొడుస్తున్న  పొద్దుతో
పోటీ పడి  నడుస్తుంది  కాలం , అలా  కాలంతో  నడిచినవాడే  కదిలిపోతాడు , ఓ  పొడుస్తున్న  పొద్దు  వందనం...  వందనం

ఆ .. పొడుస్తున్న ..బలే  బలే  బలే  బలే  బలే  బలే ...
పొడుస్తున్న  పొద్దుమీద  నడుస్తున్న  కాలమా
పోరు  తెలంగాణమా - పోరు  తెలంగాణమా
కోట్లాది  ప్రాణమా... కోట్లాది  ప్రాణమా...  //పొడుస్తున్న  పొద్దుమీద //

ఓ  భూతల్లి  సూర్యుడిని  ముద్దాడిన  భూతల్లి , అదిగో  చిన్నారి  బిడ్డల్ని  జన్మనిచ్చింది , అమ్మా  నువ్వు  త్యాగాల  తల్లివి  త్యాగాల  గుర్తువు

భూతల్లి  బిడ్డలు  చిగురించే  కొమ్మలు
చిదిమేసిన  పువ్వులు  త్యాగాల  గుర్తులు
హా... మా  భూములు  మాకేనని ...  బలే  బలే  బలే  బలే  బలే హా.
మా  భూములు  మాకేనని  మర్లబడ్డ  గానమ
తిరగబడ్డ  రాగమా  మర్లబడ్డ  రాగమా  తిరగబడ్డ  రాగమా
పోరు  తెలంగాణమా  .. కోట్లాది  ప్రాణమా. //పొడుస్తున్న  పొద్దుమీద //


అమ్మా  గోదావరి  నీ  వొడ్డున  జీవించే కోట్లాది  ప్రజలకు  జీవనాధారము , అమ్మా  కృష్ణమ్మా  కిల  కిల నవ్వే  కృష్ణమ్మా
అమ్మా  మీకు  వందనం

గోదావరి  అలలమీద  కోటి కలల  గానమా
కృష్ణమ్మా  పరుగులకు  నురుగుల  హారమా
హా...  మా  నీళ్ళు  ... బలే  బలే  బలే  బలే  బలే బలే
మానీళ్ళు  మాకేనని  కత్తుల  కోలాటమా
కన్నీటి  గానమా  కత్తుల  కోలాటమా  కన్నీటి  గానమా ... // పోరు  తెలంగాణమా//

అదిగో  ఆ ప్రక్రుతిని  చూడు  అలా  అలుముకుంటుంది , ఆ  కొమ్మలు  గాలితో  ముద్దడుతాయి , ఆ  పువ్వులు  అలా  ఆడుతాయి
అదిగో  పావురాలజంట  నేనెప్పుడు  విదిపోనంటాది

విడిపోయిన  బంధమా    చెదిరిపోయిన  స్నేహమా
ఎడబాసిన  గీతమా  ఎదలనిండా  గాయమ
పూవులు   పుప్పోడిలా    బలే  బలే  బలే  బలే  బలే
పువ్వు  పుప్పోడిల  పవిత్ర బంధమా  పరమాత్మునిరూపమా  
పవిత్ర బంధమా    పరమాత్ముని  రూపమా  // పోరు  తెలంగాణమా//
//పొడుస్తున్న  పొద్దుమీద //

అదిగో  రాజులు దొరలు వలస దొరలు , భూమిని  నీళ్ళని  ప్రాణుల్ని  సర్వస్వాన్ని  చెరబట్టారు , రాజుల  ఖడ్గాల కింద    తెగిపోయిన  శిరస్సులు

రాజరికం  కత్తిమీద   నెత్తుర్ల   గాయమా
దొరవారి  గడులల్లో  బలే  బలే  బలే  బలే  బలే  బలే
దొరవారి  గడులల్లో  నలిగిపోయిన  న్యాయమా
ఆంద్ర వలస    తూటాలకు  ఆరిపోయిన  దీపమ
మా  పాలన  బలే  బలే  బలే  బలే  బలే  బలే
మా  పాలన  మాకేనని  మండుతున్న  గోళమ
అమరావేరుల  స్వప్నమా  మండుతున్న  గోళ మా అమరవీరుల   స్వప్నమా
మండుతున్న  గోళమ  అమరవీరుల  స్వప్నమా
అమరవీరుల  స్వప్నమా  అమరవీరుల  స్వప్నమా  అమరవీరుల  స్వప్నమా  అమరవీరుల  స్వప్నమా

- గద్దర్ (జై బోలో తెలంగాణా ) 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
No comments:

Post a Comment