Monday, September 24, 2012

ప్రతిఒక్కరికి ఎందులోనో ఒకదాన్లో ప్రతిభ వుంటుంది.


Everyone is a genius. But if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.
- Albert Einstein

ఈ లోకంల ప్రతిఒక్కరూ ప్రతిభావంతులే .
కని, 'ఏదీ చెట్టెక్కి సూపియ్' అని చేపకు పరీక్ష పెట్టినవనుకో 
ఇగ అది ఈత సంగతి మర్సిపోయి  'నాకు చెట్టెక్క రాదు  ఏం రాదు' 
అని జీవితమంత కుములుకుంట  కూసుంటది. No comments:

Post a Comment